“Apostem per una teràpia ocupacional que potenciï la interrelació amb la comunitat”

Un Centre de Teràpia Ocupacional és un servei d’atenció diürna que té com a objectiu que les persones puguin assolir, dins les possibilitats de cadascuna, la seva màxima inclusió social a través d’un programa individual de suports.

A Fundació Lluïsa Oller, del grup Viver de Bell-lloc, es posarà en marxa properament un servei de teràpia ocupacional a Cardedeu.

Parlem amb Laura Dueñas, coordinadora del projecte:

Quins seràn els objectius del Centre Ocupacional Esqueix?

Són varis, alguns més generals i altres més específics, però jo en destacaria: promoure un servei que fomenti l’autonomia de la persona i la seva autodeterminació, fomentar que les persones participin en activitats ocupacionals terapèutiques que ajudin realment al desenvolupament de competències transversals i que a la vegada ofereixin un servei real a la comunitat i per últim, i no menys important, potenciar la interrelació amb la comunitat  i crear un centre ocupacional obert al territori i que aposti per una inclusió real.

A qui va destinat aquest servei?

Va destinat a persones amb disCapacitat intel·lectual superior al 65% que de manera temporal o permanent, no poden accedir al mercat laboral, sigui protegit o ordinari. Nosaltres però, no creiem que sigui un servei del qual ja sigui definitiu i no se’n pugui sortir, al contrari, creiem que pot ser un espai que faci de palanca per a persones que necessiten un major ajustament personal i social abans d’encarar el món laboral.

En molts casos venen persones joves que surten de Escoles d’Educació Especial i amb les quals creiem que podrem fer un treball ocupacional per promoure habilitats que les permetin acabar desenvolupant-se en el mercat laboral protegit o ordinari.

Una part important del projecte és la ocupació terapèutica. En què consisteix?

Són un seguit de tasques o feines que pretenen que la persona no perdi habilitats adquirides i veure quines capacitats i potencialitats té la persona per desenvolupar-se en el món laboral i adquirir nous hàbits. Podríem dir que és una equivalència al treball però cal remarcar que és ocupació terapèutic i no hi ha una relació o contracte laboral.

Quin paper té la comunitat/societat en el procés que es realitza des d’un servei de teràpia ocupacional com aquest?

Per nosaltres la comunitat és una de les quatre principals dimensions amb les quals treballarem. Creiem que és essencial treballar de manera coordinada i inclusiva amb els diferents agents socials de l’entorn. De fet, la nostra intenció és no estar massa hores al centre, sino fer el màxim d’activitats en altres espais i amb altres entitats del territori.

Si volem fer lectura, farem ús de la biblioteca municipal; si volem fer esport, anirem als parcs o al gimnàs. I així amb tot.

Considerem que el col·lectiu de persones amb disCAPACITAT ha de tenir dret a participar plenament en la comunitat i que a la vegada és molt important generar consciència inclusiva en la  comunitat, al final hi guanyem tots i totes. Per a que les persones puguin tenir una vida plena cal que desenvolupin habilitats, tinguin relacions significatives, siguin tractades amb respecte, tinguin un rol social valorat i siguin presents en la comunitat.

Tothom farà les mateixes activitats?

El model del servei del Centre Ocupacional de la Fundació Lluïsa Oller té com a metodologia la Planificació Centrada en la Persona com a eina pel desenvolupament dels projectes de vida. Les persones amb disCAPACITAT han de ser protagonistes de les seves pròpies vides, igual que la resta de persones, és per això, que caldrà escoltar‐les i saber què volen per poder donar el suport que necessiten. Això cal aplicar-ho també al disseny dels plans d’atenció individuals, en els que des del primer moment la persona n’ha de ser protagonista i hi ha de participar. Dintre del ventall d’activitats, tant d’ajustament personal com d’ocupació terapèutica, es tindrà en compte les habilitats i les capacitats de la persona per, juntament amb ella, decidir quines són les activitats que pot realitzar.

Segons les darreres dades publicades per la Generalitat de Catalunya, al Vallès Oriental hi ha 22 persones registrades en llista d’espera per a un Servei de Teràpia Ocupacional. Quina alternativa hi ha per aquestes persones que están esperant?

Ara mateix aquestes persones queden “fora de circuit” que en diem algunes professionals del sector. Malauradament si la seva orientació és a STO i no disposen de plaça, l’única alternativa que tenen és o bé quedar-se a casa o, depenent de la persona, cercar opcions de formació alternatives o atenció diürna privada.

Els nostres col·laboradors: