Descobreix els beneficis de col·laborar amb nosaltres!

Col·laborant amb Viver de Bell-lloc podeu obtenir diferents beneficis:

Deduccions per donacions de persones físiques

Les persones físiques que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) gaudeixen actualment d'una deducció en l'IRPF d'un 25% de l'import de la donació.
 
Amb la reforma prevista es pretén incrementar el percentatge de deducció. La modificació es realitzarà esglaonadament entre els exercicis 2015 i 2016. En les donacions que es facin a partir de l’1 de gener de 2015, els donants podran aplicar els següents percentatges de deducció:
En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cadascun d'ells al de la donació de 2015, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 32,50%, en lloc del 27,5% general.
 
La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa que hi ha actualment, un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant. 
 
A les donacions que es realitzin a partir de l'1 de gener de 2016, els donants podran aplicar els següents percentatges de deducció:
En el cas que la persona hagi fet en els dos anys immediatament anteriors una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior en cada un d'ells al de la donació de 2016, el percentatge de deducció de l'import que superi els primers 150 € serà del 35%, en lloc del 30% general.
La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa que hi ha actualment, un 10% de la base liquidable de l'IRPF del donant.
 
Quadre Resum:
 
Deduccions per donacions de persones jurídiques
Les persones jurídiques que fan donacions a les entitats no lucratives acollides al règim fiscal del mecenatge (Llei 49/2002) gaudeixen actualment d'una deducció en el seu Impost de Societats del 35% de l'import de la donació.
 
Amb la reforma prevista, el percentatge del 35% no varia però s'afegeix un increment de la deducció per a les persones jurídiques que en els dos anys immediatament anteriors hagin fet una donació amb dret a deducció a la mateixa entitat per un import igual o superior a cada un d'ells a la nova donació.
Els percentatges de deducció en aquest cas seran:
La limitació de l'aplicació dels imports deduïbles és la mateixa que hi ha actualment, un 10% de la base imposable de l'Impost de societats del donant.
 
Les quantitats que excedeixin aquest límit es poden aplicar en els 10 períodes impositius immediats i successius.