Servei de suport a l’autonomia en la propia llar

Servei de suport a l’autonomia en la propia llar

És un programa destinat a aquelles persones que, amb problemàtica social derivada de malaltia mental o discapacitat intel·lectual,  viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones (amb un màxim de quatre) i que plantegen determinades necessitats o tenen carències que no poden satisfer per elles mateixes.

Aquest programa fa que un educador vagi al domicili de la persona per poder-la ajudar en aquells aspectes de la seva vida que ho necessiti. Hi ha serveis de suport que estan destinats a acompanyar-los a la compra, per temes mèdics i d’altres de caire més general.

En tots els casos aquest programa té com a objectiu assolir que les persones puguin viure soles i no en centres: per exemple, que les persones puguin quedar-se al domicili familiar després de la desaparició dels cuidadors o sortir d’una llar residència per viure amb altres companys o parelles amb discapacitat.