Empreses solidàries

"Gràcies per compartir amb nosaltres els teus valors"

Una empresa solidària és aquella que dins els seus valors i objectius empresarials compta amb el retorn social, el treball per millorar la societat en què conviuen.

Ser una empresa solidària amb el Viver de Bell-lloc significa apostar per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Significa generar oportunitats i crear històries de superació.

Com convertir-se en una empresa solidària?

No volem un simple donatiu. Volem crear una aliança amb la teva empresa. Et proposem que t’uneixis a algun dels nostres projectes. Necessitem suport econòmic però volem que coneguis bé el projecte en el qual col·labores, que te’l sentis teu i et converteixis en un portaveu de la nostra missió.

El retorn solidari:

  • Visibilitat en els nostres materials de comunicació i xarxes socials.
  • Menció a les notes de premsa.
  • Presència a la nostra Memòria Anual.
  • Segell de col·laboració per poder incloure’l en materials de l’empresa i la pàgina web.
  • Certificat Fiscal amb les aportacions fetes a la Fundació.

Sabies que hisenda torna fins el 40% dels donatius d’empreses?

El percentatge de deducció en quota en l’impost sobre societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s’incrementa al 40% per les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix import o superior durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

*Informació vàlida per al total d’aportacions a entitats benèfiques. Aquesta millora fiscal no s’aplica a El País Basc ni a Navarra. El límit de la deducció sobre la base liquidable es manté en el 10%. Article 19 (Deducció de la quota de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Voluntariat corporatiu

Sou una empresa socialment responsable? Veniu a fer el vostre voluntariat corporatiu al nostre Parc d’Activitats p …

Donació de materials

Sovint l’entitat necessita rehabilitar espais i renovar mobiliari de la llar residència, dels pisos o be de les ofici …