Política de Privacidad

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, GRUP VIVER DE BELL-LLOC (format per Fundació Viver de Bell-lloc i Fundació Lluïsa Oller) informa a les persones usuàries que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de  GRUP VIVER DE BELL-LLOC i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que GRUP VIVER DE BELL-LLOC ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que la persona usuària reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 1.  Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: GRUP VIVER DE BELL-LLOC Barri del Rieral S/N 08440 Cardedeu. Barcelona

Correu electrònic: lopd@vivelloc.cat

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, GRUP VIVER DE BELL-LLOC conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és:

 • Implantació de mesures precontractuals a petició de la persona interessada. Les seves dades personals seran tractades sobre la base de la relació precontractual que dona inici al tractament i es legitima mitjançant la selecció de la casella de selecció del formulari on verifica el seu consentiment.
 • L’execució d’un contracte.
 • El seu consentiment i/o interès legítim per enviar comunicacions comercials i promocions.
 • Compliment d’obligacions legals aplicables a l’activitat, derivades de la legislació mercantil i tributària amb clientes i proveïdores.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a GRUP VIVER DE BELL-LLOC en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de GRUP VIVER DE BELL-LLOC que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de GRUP VIVER DE BELL-LLOC poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots les persones empleades de GRUP VIVER DE BELL-LLOC han estat formades i informades de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

GRUP VIVER DE BELL-LLOC ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a lopd@vivelloc.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 1. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

GRUP VIVER DE BELL-LLOC ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

GRUP VIVER DE BELL-LLOC ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat de les clientes o usuàries.

 1. Quina es la Política d’esborrat davant baixes del servei?

GRUP VIVER DE BELL-LLOC desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes del les clientes/usuàries que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades de la clienta/usuària quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

GRUP VIVER DE BELL-LLOC té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’organització, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: lopd@vivelloc.cat
 • Adreça de contacte: Barri del Rieral S/N 08440 Cardedeu
 • Telèfon: 938 44 41 05

La persona delegada de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions de la persona delegada de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

En cas que GRUP VIVER DE BELL-LLOC identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a una o més de les seves  usuàries, aquesta/es seran notificades a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

La persona usuària registrada conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a GRUP VIVER DE BELL-LLOC mitjançant correu electrònic lopd@vivelloc.cat o correu postal a Adreça: GRUP VIVER DE BELL-LLOC en Barri del Rieral, S/N 08440 Cardedeu. Barcelona

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, GRUP VIVER DE BELL-LLOC a través de la seva representació legal i la persona usuària, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i es sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que la persona usuària tingui el seu domicili fora d’Espanya GRUP VIVER DE BELL-LLOC i aquesta es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Nuestros colaboradores: