Formación

La formació és un element clau per a poder avançar en els aprenentatges, per a poder adquirir destreses i per a assolir l’especialització que requereixen les demandes del mercat laboral.

Per aconseguir aquests reptes, a la Fundació Viver de Bell-lloc, oferim cursos de formació ocupacional en les especialitats de la nostra activitat productiva: jardineria i viverisme i serveis industrials.

Som un centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els nostres cursos es difonen públicament a través del portal de feina, Feina Activa.

El nostre objectiu és facilitar la inserció laboral de:

-Persones que disposin del certificat de discapacitat intel·lectual i/o salut mental (>33%) i estiguin inscrites com a demandants de feina. En el cas de persones joves, inscrites també a Garantia Juvenil.
-Persones joves en risc d’exclusió Social.
Quan l’alumnat finalitza la formació poden treballar a un Centre Especial de Treball (CET)  com el nostre o buscar oportunitats al mercat ordinari.

Actualment, disposem d’oferta formativa de dos programes principals: Programes del SOC y Programes de la “Fundación ONCE”

 

PROGRAMES SOC

FOAP: Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries

Programa adreçat a formar a persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’inserir-los en un CET o a l’empresa ordinària.
-Requisits de les participants: Disposar del Certificat discapacitat intel·lectual i /o trastorn de la salut mental (>33%), i inscrites com a demandants de feina.
-Actuacions: Formació teòrica i pràctica per obtenir un certificat de professionalitat nivell 1 en l’especialitat de jardineria.
-La formació s’imparteix a Cardedeu.

Formacio FOAP VIver de Bell-lloc

 

Projectes Singulars

Programa adreçat a orientar i formar a joves amb discapacitat, d’entre 16 i 29 anys, beneficiaris de la Garantia Juvenil
-Requisits de les participants: Disposar del Certificat discapacitat intel·lectual i /o trastorn de la salut mental (>33%), inscrites com a demandants de feina i al Programa Garantia Juvenil.
-Actuacions: Orientació i acompanyament en la inserció laboral / Formació DUAL amb l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat Nivell 1 de jardineria / Contracte de Formació en alternança.
-Projecte realitzat conjuntament amb Fundació CEO del Maresme de Mataró
-La formació s’imparteix a Cardedeu i a Mataró

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil.

 

FPODUAL: Formació Professional Ocupacional Dual

Programa adreçat a orientar i formar a persones joves d’entre 16 i 29 anys, amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o sense educació secundària postobligatòria, i amb risc d’exclusió social.
-Requisits dels participants: Persones joves entre 16-29 anys, que siguin demandants de feina en iniciar la formació, que disposin d’un Certificat de Risc d’Exclusió Social, i compleixin tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
-Actuacions: Orientació i acompanyament en la inserció laboral / Formació DUAL amb l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat Nivell 1 i Nivell 2 (parcial) / Contracte de Formació en alternança d’una durada de 12 mesos.

Contracte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Formació Professional Ocupacional Dual regulat per la Resolució EMT/3633/2021, de 1 de desembre, i l’Ordre EMT/220/2021, de 22 de novembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Formació Professional Ocupacional Dual. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

 

PROGRAMES “FUNDACIÓN ONCE”

POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil)

Programa dirigit a persones joves amb discapacitat, on es realitzen operacions per al reforç de l’ocupabilitat.
-Requisits de les participants: Persones joves entre 16 i 30 anys amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
-Operacions: Orientació i acompanyament en la inserció laboral / Accions Formatives teòriques / Accions Formatives en el lloc de treball en especialitat formativa del sector industrial.
-La formació s’imparteix a Llinars del Vallès

 

Psicosocial

Programa dirigit a persones joves amb discapacitat psicosocial, en els quals es realitzen operacions per al reforç de l’ocupabilitat.
-Requisits de les participants: Persones joves entre 16 i 30 anys) amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, tenir reconeguda una discapacitat psicosocial, i estar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
-Operacions: Fase d’intervenció grupal / Fase d’intervenció individual.
-Les operacions s’imparteixen a Llinars del Vallès.

 

Uno a Uno

Programa que té per objecte promoure projectes de reforç de l’ocupabilitat de persones joves amb discapacitat menors de 30 anys, a través de programes de formació dual que incloguin formació en lloc de treball i que contribueixin a la inserció soci laboral d’un col·lectiu com és el de les persones amb discapacitat, qui tenen una major dificultat per a trobar una ocupació de qualitat.

 

 

Nuestros colaboradores: